Yhdistyslaki uudistuu

Asialista.net ei normaalisti ota kantaa poliittisiin asioihin tai kommentoi lainsäädäntöä. Tekeillä oleva yhdistyslain uudistus on kuitenkin herättänyt keskustelua, mutta jäänyt suurelta yleisöltä lähes huomiotta. Uudistus toteutuessaan tuo joissakin tapauksissa yhdistyksille merkittäviä uudistuksia. Taustalla on lainsäädännön mukautuminen yhteiskunnan ja toimintatapojen muutoksiin.

Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta yhteisöllistä kansalaistoimintaa helpottaviksi yhdistyslain muutoksiksi ja muuksi kansalaistoimintaa koskevaksi sääntelyksi. Muutokset ovat tällä hetkellä työn alla eikä vielä päätösvaiheessa. Seuraavassa lyhyesti asian esittelyä ja kommentteja.

Yhdistyslain muutoksia

Esitys helpottaisi etäosallistumista yhdistyksen kokoukseen ja kokonaan verkossa pidettävän kokouksen mahdollistamista. Tällä hetkellä kokouksella on aina oltava myös fyysinen kokouspaikka ja etäosallistuminen perustui covid-aikana väliaikaiseen lakiin, ellei sitä ole säännöissä määritelty.

Lisäksi esityksessä on muutoksia ja tarkennuksia jäsenten yhdenvertaisesta kohtelusta, kyselyoikeudesta yhdistyksen kokouksessa ja hallituksen jäsenen esteellisyydestä. Tämän tavoite on selkeyttää kokousten hallinnointia ja huomioida muuta lainsäädäntöä.

Esitys helpottaisi tavanomaisten yhdistysten yhdistymistä. Esimerkiksi poliittisia paikallisyhdistyksiä surkastuu ja laki helpottaa niiden sulautumista yhdeksi isommaksi. Tosin yhdistyminen ei tälläkään hetkellä ole erityinen ongelma. Menettely on se, että jäsenet eroavat yhdistyksestä ja liittyvät toiseen. Tyhjä yhdistys lakkautetaan normaalisti. Toinen vaihtoehto on, että kumpikin yhdistys lakkautetaan ja perustetaan kokonaan uusi.

Esityksen mukaan jäsen- ja liittoäänestys sallittaisiin hallituksen valinnassa. Tämä mahdollistaisi laajempien jäsenjoukkojen osallistumisen ilman saapumista kokouspaikalle ja loisi ehkä uudenlaista vaalityötä. Tämä koskee isoja tai hyvin laajalla alueella toimivia yhdistyksiä.

Yhdistyksen olisi mahdollista perustaa sääntömääräyksellä uusi toimitusjohtaja-toimielin, mutta tämä säädös ei todennäköisesti tavanomaisilla yhdistyksillä tule sovellettavaksi.

Toimintaryhmälaki

Yhdistyslain muutosten lisäksi suunnitelmissa on uusi toimintaryhmälaki, joka koskisi yhdistystä kevyempää kansalaistoimintaa. Toimintaryhmä olisi uusi oikeushenkilö. Nähtäväksi jää, jos tämä laki hyväksytään, miten se tulee käyttöön. Joka tapauksessa se soveltunee esimerkiksi erilaisille luokkaretkitoimikunnille ja muille satunnaista asiaa lyhytaikaisesti ajaville ryhmille.

Kevyt kirjanpito

Lisäksi ehdotetaan nykyistä kevyempää kirjanpitoa yhdistyksille ja edellä kuvatuille toimintaryhmille, jos niiden taloudellinen toiminta vähäistä. Tämä tarkoittaisi mm. kahdenkertaisesta kirjanpidosta siirtymistä yhdenkertaiseen, kuten nyt on mahdollista toiminimiyrittäjillä.

Vähäisen toiminnan raja olisi yhdistyksissä, joiden tuotot (tämä ei tarkoita voittoa, vaan kaikkia tuloja yhteensä) ovat enintään 30 000 €/v. Raja on melko korkea. Tarkoituksena on edelleen tulojen ja menojen sekä varojen ja velkojen erillään pitäminen. Ehdotus ei edellytä tilinpäätöstä, jos tilinpito on vähintään kuukausittain jäsenten nähtävänä tai vaihtoehtoisesti on mahdollisuus tehdä tilinpäätöstä kevyempi vuosilaskelma. Asialista.net tarjoaa jo tähän tarkoitukseen hyvin sopivat kirjanpito-ohjelman.

Asialista.net asiantuntijoiden mielestä tällä hetkellä on tosiaan olemassa paljon yhdistyksiä, jotka kokevat hallinnon tarpeettoman raskaana ja byrokraattisena. Se on johtanut siihen, että yhdistyksissä rikotaan tarkasti sääntöjä ja lakia tulkiten useitakin määräyksiä. Näillä kuitenkin harvemmin on tosiasiallista merkitystä yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden kannalta.

On myös yhdistyksiä, jotka tarkoituksellisesti hyödyntävät yleishyödyllisiä yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä jäsenistön tai hallinnon taloudellisten tai muiden etujen hankkimisessa. Vero- tai muiden viranomaisten tulisikin lisätä tällaisten yhdistysten valvontaa ja puuttua väärinkäytöksiin nykyistä selkeämmin. Valvonnalla olisi myös ennalta ehkäisevää vaikutusta. Tällä, vähintään harmaalla, ellei mustalla alueella on toiminut ja toimii valtakunnallisinakin itseään markkinoivia yhdistyksiä.

Yleinen ongelma on se, että hallitus järjestää itselleen tilaisuuksia, joiden järjestelyt ovat toimintaan ja yhdistyksen kokoon nähden tarpeettoman kalliita. On myös suljettuja yhdistyksiä, joihin ei hyväksytä uusia jäseniä tai kriteerit ovat tiukat, eli toiminta ei käytännössä täytä yleishyödyllisyyden tunnusmerkkejä. Asialista.net (posti@asialista.net) on muutamassa tällaisessa tapauksessa opastanut kysyjiä, kun on ollut epätietoisuutta, keneltä asiasta voi kysyä tai kuka sitä valvoo. Lähtökohtaisesti yhdistyksen toimien tarkoituksenmukaisuuden valvonta on jäsenten ja tilintarkastajien vastuulla, vain määräysten ja lain rikkominen kuuluu viranomaisille. Viranomaisille asian voi viedä kuka tahansa jäsen, sidosryhmän edustaja tai selkeissä lain rikkomuksissa kuka tahansa.