Jäsenlajit

Yhdistyksellä on yleensä tarve ryhmitellä jäseniä eri perusteilla. Jotkin jäsenyyden jakoperusteet ovat ongelmallisia, koska vastaan voi tulla muita lakeja, esimerkiksi tasa-arvolaki. Arkaluontoisiin asioihin ja vastaaviin perustuva ryhmittely on kiellettyä, koska arkaluontoisia tietoja ei saa rekisteröidä ilman lakisääteisiä perusteita. Yhdistyksellä on kuitenkin melko suuret vapaudet määritellä jäseniä erilaisiin ryhmiin, kunhan ryhmittelystä määrätään säännöissä.

Lähtökohtaisesti kaikki yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistyksen kokouksiin ja käyttämään puheenvuoroja, ellei säännöissä muuta mainita. Tämä tarkoittaa, että kokouskutsu on toimitettava myös esim. kannatusjäsenille, vaikka äänioikeutta kokouksessa ei olisikaan.

Yhdistyksen kokous voi määritellä eri ryhmille erilaiset jäsenmaksut. Jäsenmaksuista voi olla määräyksiä myös säännöissä. Yhdistyksellä on usein vapaajäseniä tai kunniajäseniä, jotka jo sääntöjen mukaan voivat olla kokonaan jäsenmaksusta vapautettuja. Yhdistyksen ei ole pakko kerätä liittymis-, jäsen- tai muita maksuja. Yleishyödyllisen yhdistyksen tavoite ei saa olla pääoman kerääminen, joten varakkaan yhdistyksen varoilla pitää olla suunniteltu käyttökohde tai tuloja on vähennettävä.

Sääntöjen salliessa yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilöiden lisäksi yhteisöjä, kuten toisia yhdistyksiä tai yrityksiä. Jäsenyhteisöjen äänioikeudesta tarvitaan säännöissä määräyksiä.

Jäsenen velvollisuudet

Kuten tällä sivustolla on muuallakin todettu, yhdistyksen jäsenen tärkein ja yleensä ainoa velvollisuus on maksaa jäsenmaksu ja olla laissa määrätyllä tavalla lojaali yhdistystä kohtaan.

Jäsenten oikeudet

Jäsenryhmillä voi olla keskenään erilaisia, säännöissä määriteltyjä oikeuksia. Esimerkiksi kannattajajäsenillä voi olla yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Eriäviin mielipiteisiin ja asioista keskustelemiseen hyvien tapojen mukaisesti on jokaisella oikeus.

Maksamaton jäsenmaksu muodostaa jäsenmaksuvelan, eikä automaattisesti tarkoita heti eräpäivänä jäsenyyden päättymistä, ellei säännöissä näin ole määritelty. Maksurästistä huolimatta jäsenellä on jäsenoikeudet, kunnes yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jäsenyys katkaistaan. Jäsen saa erota yhdistyksestä milloin haluaa, mutta ilman erottamisperustetta häntä ei voida erottaa yhdistyksestä. Jäsenmaksurästi voi olla säännöissä määrätty erottamisperuste, jossa jäsentä ei tarvitse kuulla ennen erottamista. Jäsenellä on tietenkin oltava käytettävissä riittävät tiedot jäsenmaksun maksamiseksi.

Yhdistyslaista ja säännöistä jäsenille tulee lakisääteisiä oikeuksia, kuten oikeus vaatia yhdistyksen kokousta koollekutsuttavaksi ja oikeus tutustua yhdistyksen asioihin jäsenellä olevien oikeuksien rajoissa.

Nuorisojäsen

Yhdistys voi perustellusta syystä ryhmitellä jäsenet iän perusteella. Vaikka jäsenryhmillä olisi yhdistyksen kokouksen määräämänä erilaiset jäsenmaksut, ei kysymyksessä ole syrjintä tai ns. ikärasismi.

Vapaajäsen

Säännöissä määrätyin perustein yhdistys voi myöntää vapaajäsenyyksiä, joka käytännössä tarkoittaa määräaikaista tai pysyvää vapautusta yhdistyksen jäsen- tai muista vastaavista maksuista. Vapaajäsenyyden edellytysten on koskettava samanlaisina kaikkia jäseniä. Vapaajäsenyydellä ei voi palkita yksittäistä henkilöä harkinnanvaraisin perustein, ellei säännöissä siitä määrätä.

Kunniajäsen

Yhdistyksen ansioitunut toimihenkilö voidaan sääntöjen salliessa nimetä kunniajäseneksi, joka yleensä tarkoittaa myös vapautusta jäsenmaksusta. Kunniajäsenyyden saavuttaminen on yleensä pysyvä oikeus, mutta kunniajäsen voi erota yhdistyksestä tai kieltäytyä kunniajäsenyydestä.

Kannatusjäsen

Kannatusjäsenet nimensä mukaisesti kannattavat yhdistyksen tarkoitusperiä, mutta eivät ole varsinaisia jäseniä. Kannatusjäsenillä ei yleensä ole äänioikeutta, mutta kylläkin puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Joskus heillä on korkeampi jäsenmaksu kuin tavallisilla henkilöjäsenillä.

Kannatusjäsenet esimerkiksi asuvat kaukana, eivätkä näe tarpeelliseksi osallistua yhdistyksen päätöksentekoon. Yritykset ovat usein kannatusjäseniä halutessaan esiintyä pr-mielessä asian ja toiminnan kannattajana.

Muut jäsenlajit

Yhdistys voi säännöissään määritellä muitakin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia jäsenlajeja. Usein jaottelu liittyy yhdistyksen toimintaan ja tavoitteisiin. Ns. monialaisella yhdistyksellä voi olla erilaisia toimintamuotoja ja näissä toimivien jäsenten jäsenmaksujen ja muiden jäsenyyden ehtojen voi olla tarkoituksenmukaista olla erilaisia. Jaottelussa täytyy huomioida laki ja säännöt, joten tarvittaessa kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa.