Listan ulkopuolinen asia

Yleinen käsitys on käsitys, että kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain asioista, jotka on esitetty asia- tai esityslistassa. Aivan näin suoraviivainen asia ei ole.

Jos yhdistyksen kokouksessa on kaikki äänivaltaiset jäsenet, voidaan käytännössä tehdä yksimielisiä päätöksiä mistä tahansa yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta, vaikka niitä ei olisi kokouskutsussa esitetty.

Hallituksen tai muun toimielimen kokouksilla ei välttämättä edes ole asialistaa käsiteltävistä asioista tai listalla ei ole kaikkia asioita. Hallitus tai toimielin voi tehdä käsiteltäväkseen kuuluvista asioista päätöksiä määräenemmistöllä säännöt ja yhdistyslaki huomioiden. Eri mieltä ollut tai kokoukseen osallistumaton voi niitä tosin myöhemmin moittia, jos moittimiseen on pätevä syy.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisella kokouksella (vuosikokous, kevätkokous, syyskokous, ylimääräinen kokous tms) on hallituksen valmistelema asia- tai esityslista. Siinäkin voi olla kohta Muut asiat. Kokouksen osallistujat voivat nostaa keskusteluun ajankohtaisia asioita. Päätös niistä voidaan myös tehdä. Jos asiaa ei ole asianmukaisesti esitetty kokouksen listalla, syntyvä päätös on moitteenvarainen. On siis olemassa riski, että päätös kumotaan väärässä järjestyksessä tehtynä. Kanteen nostamiseen on jonkinlainen kynnys, mutta sen varaan ei kannata moitteenvaraisia päätöksiä tehdä. Päätöksen mitätöitymisen lisäksi voi tulla taloudellisia seuraamuksia yhdistykselle tai päätökseen osallisille.

Kohta muut asiat on asialistalla kuitenkin hyvä olla. Siihen voidaan siirtää kaikki muiden asioiden yhteydessä esiin tulevat, mutta juuri käsiteltävään asiaan liittymättömät esitykset tai kysyä osallistujilta, onko muita asioita käsiteltäväksi. Näistä muista asioista voidaan aina keskustella ja keskustelun aikana esimerkiksi evästää hallitusta jonkin asian hoitamisessa.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kokoukseen ulkopuolisen asiantuntijan esittelemään jotain ajankohtaista asiaa tai alustamaan keskustelua. Jos esityksesta on tulossa pitkä, kannattaa kokous päättää ja käsitellä asiantuntijan osuus erillisenä kokouksen jälkeen. Näin kiireiset pääsevät lähtemään varmoina siitä, että kokouksessa ei enää käsitellä asioita. Pöytäkirjaan asiantuntijan vierailu kannattaa merkitä.

Listan ulkopuolelta asia voi tulla käsittelyyn myös kiireellisyyden takia. Hallituksella tai sen puheenjohtajalla on silloin toimivaltaa asioihin, jotka vaativat välittömiä toimia. Toimet voivat vaatia suunnittelematonta rahan käyttöä tai lausunnon antamista. Tällaiset voivat liittyä onnettomuuteen ja muuhun ennalta arvaamattomaan tilanteeseen. Toimivalta rajoittuu välttämättömiin toimenpiteisiin, joihin haetaan asianmukaisessa järjestyksessä hyväksyntä jälkeenpäin. Hallitukselle voisi jopa tulla paremminkin seurauksia siitä, että tällaiset toimenpiteet on laiminlyöty, kuin siitä että toimivalta on ylitetty.